Radioaktivno zračenje

radioaktivnost

Radioaktivno zračenje prodire kroz različite materijale, a takođe može i da jonizuje sredinu kroz koju prolazi. Raderford je utvrdio da postoje dve vrste zračenja (alfa i beta). Alfa

English: Picture of Henri Becquerel, the Frenc...

English: Picture of Henri Becquerel, the French physicist (Photo credit: Wikipedia)

zračenje se lakše apsorbuje od beta, ali više jonizuje sredinu kroz koju prolazi. Treći oblik prirodne radioaktivnosti (gama zračenje) otkrio je P. Vilar utvrdivši da ono ne skreće u magnetnom polju, a da se odlikuje izuzetnom prodornošću.

Proces radioaktivnog zračenja je praćen oslobađanjem energije. Energijski bilans radioaktivnog raspada najlakše je odrediti pomoću Ajnštajnove relacije za odnos mase i energije:

 E =  m c^{2} \,

gde je  Е energija ekvivalentna masi m, а c brzina svetlosti u vakuumu.. U skladu sa tim energija  Е koja se oslobađa pri radioaktivnom raspadu jednaka je:

 E =  M_r c^{2} - \left (M_p c^{2} + \sum M_e c^{2} \right ),

gde su  Мr masa roditelja, Мp masa potomka i Me mase mirovanja emitovanih čestica. 

Jedinica za radioaktivnost u SI sistemu je Bekerel (Bq)

Advertisements
Objavljeno pod IIrazred | Ostavite komentar

Vreme i prostor u nerelativističkoj fizici:

Prostor i vreme su nezavisni – nijedna osobina prostora ne zavisi od osobina vremena i obrnuto. Prostor i vreme su apsolutni – ne zavise od fizičkih svojstava objekata koji se u njima nalaze. Geometrija prostora je euklidska – uprošćeno rečeno, najkraće rastojanje između dve tačke u prostoru je prava linija.

Vreme i prostor u relativističkoj fizici:

Prostor i vreme nisu nezavisni – nerazdvojni su i čine tzv. prostorno-vremenski kontinuum. Prostor i vreme nisu apsolutni – zavise od fizičkih svojstava objekata, koji se u njima nalaze. Geometrija prostora nije euklidska – najkraće rastojanje između dve tačke u prostoru nije prava linija.

Objavljeno pod IIrazred | Ostavite komentar

Zadaci za vežbu II razred

download1. Koliki je odnos relativnih izduženja dveju žica od istog materijala pri jednakom opterećenju, ako su dužina i prečnik poprečnog preseka jedne od njih, dva puta veći nego druge. Koliki je odnos njihovih apsolutnih izduženja? Smatra se da je težina žica zanemarljiva u odnosu na opterećenje.

2. Kolika treba da bude sila opterećenja, da bi se opruga produžila elastičnom
deformacijom za 4 [cm]. Krutost opruge je k = 1000 [N/m]. Kolika je potencijalna
energija opruge pri ovakvoj elastičnoj deformaciji?

3. Na kojoj udaljenosti od optičke rešetke treba postaviti zastor tako da bude paralelan njenoj površini, da bi monohromatska svetlost talasne dužine λ = 500 [nm], dala svetlu prugu drugog reda na rastojanju od 12 [cm] od centralne interferencione pruge? Konstanta rešetke je 1/80 [mm].

Objavljeno pod IIrazred | Ostavite komentar

Zadaci za vežbu I razred:

Ajnštajn1. Automobil prelazi prvu trećinu puta brzinom v1, a ostali deo puta brzinom v2 = 50 [km/h]. Odredi srednju brzinu na prvoj trećini puta, ako je srednja brzina na ukupnompređenom putu v = 37 5, [km/h].

2. U početnom trenutku telo A se nalazi 60 [km] udaljeno od tačke M i započinje
ravnomerno pravolinijsko kretanje ka toj tački, brzinom od 30[km/h]. Telo B se u
početnom trenutku nalazi u tački M, iz koje započinje ravnomerno kretanje brzinom
od 20 [km/h], po istoj pravolinijskoj putanji kao i telo A, udaljavajući se od njega. Za
koje vreme će se oba tela nalaziti jednako udaljena od tačke M i kolika će biti ta
udaljenost?

Objavljeno pod I razred | Ostavite komentar